الگوی رشد کودکان

الگوی رشد کودکان

کودکان الگوی رشد متفاوتی دارند و عوامل مختلفی در, رشد کودک تاثیر گذار است. عواملی مانند تغذیه دوران بارداری مادر، ژنتیک ، مکان جغرافیایی رشد و نمو کودک، تغذیه دوران شیرخوارگی و کودکی ، و بیماریهایی که کودک درطول رشد به,آن مبتلا میشود . دراین میان قد و وزن،زمان تولدنیز موثر خواهدبود.

وزن,کودک

کودکان معمولا اززمان متولدشدن تایکسالگی، رشد سریع دارند. اگر وزن،کودک بهنگام تولد۳ کیلوگرم باشد ، بطور طبیعی انتهای یکسالگی، وزن،کودک سه برابر وزن, زمان تولددرحدود ۹ کیلوگرم خواهدبود و درانتهای سال دوم چهار برابر وزن،زمان تولدخود یعنی ۱۲ کیلوگرم میگردد.وهمینطور انتهای سال دوم زندگی تنها ۳ کیلو گرم وزن،کودک اضافه میگردد بعبارت دیگرکودک بطور طبیعی از۲ سالگی،تا۹ سالگی، هرسال ۲ تا۳ کیلوگرم وزن،اضافه خواهدکرد. بنابراین رشد آهسته کودک درسال دوم تاسال نهم سبب کم اشتها شدن کودک میگردد و باعث میشود کودک کمتر غذا بخورد.

رشد قدی کودک

قد کودک،سال اول زندگی ۲۵ سانتیمتر زیاد میشود بدین معنا که اگر طول قدکودک بهنگام تولد۵۰ سانتی متر باشد پایان یکسالگی,قدکودک حدودا ۷۵ سانتیمتر خواهدشد و ازدو سالگی,به,بعد هرسال ۷ تا۸ سانتی متر بطول قدکودک افزوده میگردد، بعبارت دیگر رشد قدی کودک درپایان یکسالگی درحدود ۷۵ سانتی متر و درانتهای سه سالگی۹۴ سانتیمتر و درانتهای چهار سالگی۱۰۰ سانتیمتر خواهدبود.

رشد دور سر کودک

چنانچه دور سرکودک بهنگام تولد۳۵ سانت باشد درپایان یکسال اول ۴۷ ، دردوسالگی۴۹ و درآخر سه سالگی۵۰ سانتی متر خواهدشد. با توجه با افزایش سریع وزن,و قد و دور سرکودک دراولین سال تولدکودک و رشد سریع اونیازش به،مواد غذایی بیشتر ازهر زمان دیگری خواهدبود. بین ۱ تا۳ سالگی,نیز چون وزن و قد او افزایش می یابد نیازاو به،مواد غذایی بیشتر ازبزرگسالی ات. اگر کودکی به،عللی مخصوصا ابتلا به،عفونت غذا نخورد رشد او متوقف و حتی وزن,خود را ازدست خواهدداد

Share this post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code